UŽ JE NÁS DOHROMADY 7407 FANOUŠKŮ METALU

Tento dokument obsahuje úplné znění pravidel Soutěže „METALFAMILY” (dále jen „Hlasování“). Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedeného Hlasování. Toto Hlasování je určeno osobám starším 15 let a probíhá na území České republiky a Slovenska.

I. Název Soutěže

METALFAMILY

II. Organizátor Soutěže

Organizátorem Soutěže je společnost METALSHOP.CZ, s.r.o., se sídlem Bystřice č.p. 174, 739 95 Bystřice, IČO 28574699, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32711, e-mail web@metalshop.cz (dále jen „Organizátor“).

III. Termín konání soutěže

Soutěž se bude konat v období od 17 .11. 2020 00:00:00 hod. do 28.02.2021 23:59:59 hod. (dále jen „Hlasovací období“).

IV. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Hlasování můžou být osoby starší 15 let, kteří splní podmínky účasti dle těchto pravidel a nejsou z účasti v Hlasování vyloučeni (dále jen „Hlasující“).

Každý z Hlasujících může hlasovat pouze jednou během Hlasovacího období.

Pro účast v Hlasování je nutné bezvýhradně přistoupit k těmto pravidlům. Z účasti v Hlasování nejsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora či agentur pověřených zajištěním Hlasování a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), ztrácejí však jakýkoliv nárok na případnou výhru po ukončení Hlasovacího období, kdy Organizátor ze všech platných Hlasujících vybere pomocí generátoru náhodných čísel výherce jednotlivých cen, jejichž seznam a podmínky převzetí upravuje tento dokument v odstavci VI. Dojde-li ke skutečnosti, kdy budou zaměstnanci Organizátora, agentur pověřených zajištěním Hlasování či osoby jím blízké vylosovány jako výherci jednotlivých cen, budou tyto osoby z losování vyřazeny a losování konkrétní ceny se bude bez dalších prodlev opakovat.

Z Hlasování budou vyloučeno osoby, které nesplní zde upravené, požadované podmínky Hlasování. Vyloučeni budou také ti Hlasující, u kterých bude podezření z manipulování s hlasováním či jiné poručení těchto pravidel. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů vyloučit z Hlasování kteréhokoliv Hlasujícího.

V případě, že se výhercem některé z cen stane osoba vyloučená z Hlasování, výhra se této osobě nepředá a losování konkrétní ceny se bude bez dalších prodlev opakovat.

V. Princip Hlasování

Přihlášení do Hlasování:

Hlasující se přihlásí do Hlasování kompletním vyplněním otázek a nezbytných údajů prostřednictvím webového rozhraní na adrese metalfamily.cz Hlasující se mohou zúčastnit a tedy hlasovat od 17 .11 .2020, 00:00:00 hod. až do 28.02.2021 23:59:59 hod. Účasti v hlasování po skončení Hlasovacího období nebudou do Hlasování zařazeny.

Každý z Hlasujících je společně s veškerými odpovědmi v rámci hlasovací aplikace povinen sdělit Organizátorovi svou platnou emailovou adresu, město trvalého bydliště a zařadit se do věkové škály dle nabízených možností. Organizátor prohlašuje, že emailová adresa ani další poskytnuté osobní údaje nebudou v rámci Hlasování jakkoliv dohledatelné ve spojitosti s konkrétním Hlasujícím a nebudou poskytnuta třetím osobám.

Průběh Hlasování:

Anketní Otázky

Každý Hlasující je povinnen kompletně zodpovědět na všechny nabídnuté anketní otázky (dále jen "Otázky) v rámci Hlasování. Seznam veškerých Otázek viz. níže:

 1. Top 4 kapely - každý Hlasující je povinnen vybrat právě 4 kapely v daném pořadí, a to se ze seznamu možností poskytnutého Organizátorem.
 2. Top 3 hudební žánry - každý Hlasující je povinnen vybrat právě 3 hudební žánry v daném pořadí, a to se ze seznamu možností poskytnutého Organizátorem.
 3. Nejzásadnější album metalové historie - každý Hlasující je povinnen vybrat právě 1 album, a to se ze seznamu možností poskytnutého Organizátorem.
 4. Top československý metalový/rockový festival - každý Hlasující je povinnen vybrat právě 1 festival, a to se ze seznamu možností poskytnutého Organizátorem.
 5. Pohlaví - každý Hlasující je povinnen vybrat právě jednu odpověď ze dvou možností, a to: "Muž"; "Žena".
 6. Věková kategorie - každý Hlasující je povinnen vybrat právě jednu odpověď z šesti (6) nabízených možností, a to: "méně než 18 let"; "18 - 24 let"; "25 - 34 let"; "35 - 44 let"; "45 - 54 let"; "55 a více let".
 7. E-mail a město trvalého pobytu - každý Hlasující je povinnen uvést svou platnou E-mailovou adresu a také město dle svého trvalého pobytu.

Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu Hlasovacího období jakýmkoliv způsobem změnit pořadí i zadání samotných Otázek, jakožto i seznam možností k jednotlivým Otázkám.

Personalizovaný plakát:

Každý Hlasující obdrží po úspěšném a úplném dokončení Hlasování personalizovaný plakát (dále jen "Plakát") v elektronické podobě, jehož struktura a obsah vychází z odpovědí Hlasujícího na Otázky. Plakát je zpřístupněn ke stažení okamžitě po dokončení Hlasování a jeho kopie je také bezprostředně zaslána na E-mailovou adresu poskytnutou Hlasujícím, nejpozději však do 24 hodin od úspěšného dokončení Hlasování.

Organizátor si vyhrazuje právo v průběhu Hlasovacího období jakýmkoliv způsobem změnit strukturu a obsah Plakátu, jakožto i způsob jeho zaslání Hlasujícímu.

Hlasování v Soutěži:

Výsledky Hlasování budou v okamžiku potvrzení hlasování promítnuty do agregované databáze Hlasujících a jednotlivé odpovědi na Otázky budou bezprodleně promítnuty do celkového počtu Hlasujících na internetových stránkách Organizátora, a to konkrétně na metalfamily.cz/vysledky/. Každý Hlasující je povinen zadat při hlasování svou e-mailovou adresu, na kterou Organizátor zašle informativní e-mail o průběhu a dosavadních výsledcích Hlasování.

VI. Výhra a její převzetí

Po skončení Hlasování budou z celého počtu Hlasujících náhodně vybráni výherci jednotlivých soutěžních cen uvedených níže a na stránce metalfamily.cz/pravidla. Každý náhodně vybraný výherce může získat právě jednu cenu. Výherci budou vylosováni z databáze e-mailových adres Hlasujících pomocí generátoru náhodných čísel. Pořadí cen se losuje dle pořadí uvedeného níže, to znamená jako první se losuje hlavní cena atd.

Seznam cen určených pro náhodně vybrané hlasující:

 • Hlavní náhodně vybraný Hlasující získá dárkový poukaz v hodnotě 10.000 CZK, uplatnitelný na e-shopu metalshop.cz, nebo alternativně dárkový poukaz v hodnotě 380 EUR uplatnitelný na e-shopu metalshop.sk. Platnost poukazu je 6 měsíců, počítaných od data kontaktování výherce.
 • Pět (5) náhodně vybraných Hlasujících získá dárkový poukaz v hodnotě 2.000 CZK, uplatnitelný na e-shopu metalshop.cz, nebo alternativně dárkový poukaz v hodnotě 75 EUR uplatnitelný na e-shopu metalshop.sk. Platnost poukazu je 6 měsíců, počítaných od data kontaktování výherce.
 • Sto (100) náhodně vybraných Soutěžících získá roční členství ve VIP programu Metalshop+ a všechny výhody z toho plynoucí, více informací o VIP programu lze nalézt na stránce plus.metalshop.cz
 • Pět (5) náhodně vybraných Hlasujících získá roční předplatné časopisu Spark
 • Tři (3) tričko Čas Rock, jedna (1) mikina Čas Rock, deset (10) zimní čepice Čas Rock, dvacet (20) kožených náramků s logem Čas Rock

Je vyloučeno, aby jeden konkrétní Hlasující vyhrál více než jednu z cen uvedených výše!

Výherci budou kontaktováni Organizátorem nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení Hlasování. Informace o výhře bude výhercům zaslána e-mailem, který Hlasující poskytli Organizátorovi a zároveň budou tyto výsledky zveřejněny na internetových stránkách Organizátora. Hlasující, kteří byli vybráni jako výherci, budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy).

V případě, že některý z výherců na zprávu nezareaguje a neposkytne Organizátorovi údaje nutné pro zaslání výhry do 30 pracovních dnů od odeslání zprávy Organizátorem, propadá výhra Organizátorovi a nebude výherci udělena. Organizátor je oprávněn zvolit výhercem dalšího náhodně vylosovaného Hlasujícího.

Organizátor Hlasování nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost kontaktní adresy, nebo jiný důvod, pro který nebude možné výherce kontaktovat.

Výhry fyzického charakteru budou odeslány prostřednictvím služeb společnosti Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO 471 14 983, a to nejpozději do 1 měsíce od poskytnutí údajů nezbytných pro jejich zaslání výhercům. Výhry elektronického charakteru (zejména dárkové poukazy, členství a obdobné), budou zaslány na e-mailovou adresu vylosovaných Hlasujících, a to nejpozději do 1 měsíce od poskytnutí údajů nezbytných pro jejich zaslání. Organizátor nezodpovídá za nedoručení výhry v případě změny doručovací, či e-mailové adresy výherce, jakožto ani v případě, že výherce nebude na uvedené adrese zastižen. Organizátor nezodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím společnosti Česká pošta s.p. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zahájí na písemnou žádost výherce Organizátor reklamační řízení se zasílatelem.

VII. Autorská práva, licence

Hlasující vygenerováním Plakátu uděluje Organizátorovi nevýhradní licenci nebo případně sublicenci (bez ohledu na povahu práva dále jen "Licence") ke konkrétnímu, personalizovanému Plakátu. Licence je udělena bez jakéhokoliv omezení, avšak pouze na dobu trvání Hlasování a na dobu 3 měsíců po jejím skončení. Hlasující souhlasí se zveřejněním personalizovaného Plakátu. Hlasující rovněž souhlasí s úpravami Plakátu vhodnými pro jeho zveřejnění v rámci Hlasování. Za udělení Licence nenáleží Hlasujícímu žádná odměna, resp. odměna je součástí vzájemných plnění plynoucích z těchto pravidel.

Přihlášením do Hlasování dáváte souhlas s rozšiřováním Vašeho personalizovaného Plakátu. Odvoláním tohoto souhlasu dochází ke skončení smlouvy dle těchto pravidel a k ukončení Vaší účastí v Hlasování.

VIII. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo nahradit jakoukoliv deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a hodnoty. Výhry nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Odpovědnost Organizátora za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

IX. Osobní údaje

Organizátor tímto informuje Hlasujícího o zpracování osobních údajů. Tato informace tvoří součást pravidel Hlasování, a tedy i součást smlouvy mezi Organizátorem a jednotlivými Hlasujícími, která bude uzavřena vygenerováním personalizovaného Plakátu.

Hlasující přihlášením do Hlasování bere na vědomí, že Organizátor jako správce osobních údajů a společnost next CRE s.r.o., se sídlem Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 293 96 239, e-mail podpora@expan.do (dále jen „Zpracovatel“) jako zpracovatel osobních údajů jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje Hlasujících, a to v rozsahu:

 • přezdívky, e-mailové adresy, věku popř. jména a města bydliště a zájmů či preferencí v rámci odpovědí na kladené Otázky,
 • zveřejnění personalizovaného Plakátu

a v případě výhry, též v rozsahu:

 • jméno, příjmení,
 • doručovací adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • informace o výhře.
 • Organizátor a Zpracovatel jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje za účelem organizace Hlasování, tedy zejména za účelem prověření řádné účasti Hlasujícího v Soutěži a dodržování těchto pravidel, realizace Hlasování, vyhodnocení Hlasování a vyhlášení výherců, jakož i kontaktování Hlasujícího za účelem předání výhry a případné další spolupráce. Hlasující berou na vědomí, že Hlasování je marketingovým nástrojem, a proto budou personalizované Plakáty i součástí marketingové prezentace Organizátora v rámci Hlasování.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavřená přijetím těchto pravidel, ke kterému dojde vygenerováním personalizovaného Plakátu. Poskytnutí údajů Hlasujícího je smluvním nikoliv zákonným požadavkem a je tak dobrovolné. Neposkytnutí údajů má za následek nemožnost účasti v Hlasování.

  Veškeré osobní údaje Hlasujícího budou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou, nejdéle pak po dobu 3 měsíců po ukončení Hlasování (pokud zákon nestanoví pro některé osobní údaje dobu delší).

  Hlasující berou na vědomí, že Hlasování probíhá veřejně prostřednictvím sítě internet a k vygenerovanému Plakátu, přezdívce a případně ke jménu, preferencím v rámci odpovědí na kladené Otázky bude mít přístup neomezený počet osob. Hlasující dále berou na vědomí, že poskytnuté osobní údaje mohou být v souvislosti se zasláním výhry v Hlasování zpřístupněny společnosti Česká pošta s.p.

  Hlasující mají právo požadovat od Organizátora nebo Zpracovatele přístup k těmto údajům, tedy na informaci o jejich zpracování, právo na jejich opravu či doplnění, přenos k jinému správci, omezení jejich zpracování, nebo jejich výmaz, jakož i právo podat nám námitku nebo podat stížnost přímo dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro Ochranu osobních údajů. Veškeré informace o úřadu jsou dostupné na internetové adrese www.uoou.cz. Kontakt na Organizátora a Zpracovatele naleznete výše.

  Osobní údaje Hlasujících nebudou předány do žádné třetí země (ale mohou tam být prostřednictvím sítě internet přístupné). Nebude docházet k žádnému automatizovanému rozhodování ani profilování.

  X. Zveřejnění pravidel Hlasování, rozhodné právo, závěrečná ustanovení

  Zodpovězením všech anketních Otázek a vygenerováním personalizovaného Plakátu Hlasující přistupuje k těmto pravidlům a zavazuje se je dodržovat.

  Úplná pravidla Hlasování jsou po celou dobu Hlasovacího období dostupná na metalfamily.cz/homepage/privacy. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla Hlasování či Hlasování úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se Hlasování dle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů.

  Toto Hlasování a právní vztahy z těchto Pravidel vyplývající se řídí výlučně českým právem. Právní vztahy vyplývající z těchto Pravidel s občany Slovenské republiky se zároveň řídí těmi právními normami Slovenské republiky, jejichž aplikaci nelze smluvně vyloučit.

  S účastí v Hlasování nejsou spojeny žádné zvláštní náklady, Hlasující nesou jen běžné náklady jako jsou náklady spojené s internetovým připojením a běžné náklady spojené s vyzvednutím případné výhry.

  Vzhledem k volnému přístupu k vygenerovaným personalizovaným Plakátům neodpovídá Organizátor za jejich případné stažení a užití třetími osobami.

  Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenska.

  V Třinci dne 16. 11. 2020

  METALSHOP.CZ, s.r.o.

  Pravidla hlasování

  Děkujeme, že jste se rozhodli zúčastnit Hlasování v anketě METALFAMILY. Abychom udrželi Hlasování regulérní, vypracovali jsme tato pravidla hlasování.

  Zodpovězením bez výhrady na veškeré anketní Otázky a vygenerováním personalizovaného Plakátu přistupujete k těmto pravidlům, čímž mezi námi, společností METALSHOP.CZ, s.r.o. (viz dále) a Vámi vzniká smlouva. V jejím rámci rovněž prohlašujete, že jste se seznámili s informacemi o ochraně osobních údajů, jak je uvedena níže.

  Každý Hlasující se může zúčastnit pouze jednou za Hlasovací období.

  Pro udržení regulérnosti Hlasování budeme potřebovat Vaši e-mailovou adresu. Abychom zajistili férovost Hlasováníbudeme rovněž kontrolovat IP adresu, ze které budete hlasování provádět.

  Pokud budeme mít podezření z manipulace s hlasy, jsme oprávněni hlas do Hlasování nezapočítat a Hlasujícího z Hlasování vyřadit. Posouzení, zda bylo či nebylo manipulováno s hlasy je zcela v pravomoci Organizátora Hlasování a toto rozhodnutí je konečné.

  Vzhledem k tomu, že v souvislosti s Hlasováním budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, tedy emailovou adresu a IP adresu, přezdívku, popř. věk, jméno, město bydliště a zájmy či preference v rámci odpovědí na kladené Otázky rádi bychom Vás informovali o zpracování osobních údajů.

  Ochrana osobních údajů

  Organizátor, společnost METALSHOP.CZ, s.r.o., se sídlem Bystřice č.p. 174, 739 95 Bystřice, IČO 28574699, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 32711, e-mail sklad@metalshop.cz, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mailová adresa, IP adresa a případně další Vámi poskytnuté osobní údaje.

  Účel a právní základ zpracování, doba uložení

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem realizace Hlasování METALFAMILY a za účelem kontroly regulérnosti tohoto hlasování.

  Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat ihned po skončení Hlasování, nejpozději však 3 měsíce po skončení Hlasovacího období

  Právním základem pro prováděné zpracování Vašich osobních údajů je tato smlouva a dále oprávněný zájem správce na řádném průběhu Hlasování.

  Příjemci osobních údajů

  Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám s výjimkou Zpracovatele, společnosti společnost next CRE s.r.o., se sídlem Poštovní 244, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 293 96 239, e-mail: podpora@expan.do.

  Další výjimkou je případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon (např. Policii ČR).

  Vaše osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

  Vaše další práva ve vztahu k osobním údajům

  V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Za podmínek daných Nařízením máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz. Dále máte právo na přenos osobních údajů k jinému správci a v případě, kdy zpracováváme osobní údaje proto, že je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku.

  Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: http://www.uoou.cz (pro Slovensko - Úrad pre Ochranu osobných údajov Slovenskej republiky - https://dataprotection.gov.sk/uoou).

  <